ERP ( Enterprise Resource Planning )

          รับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยี ERP กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหรกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
          โอกาสทองของการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจองค์กร ERP(Enterprise Resource Planning) มาใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปัญหา “การทำเอกสารซ้ำซ้อนระหว่างแผนก ” , “ไม่รู้จะสั่งวัตถุดิบเท่าไหร่ เพราะความไม่แน่นอนของตัวเลขจำนวนสินค้าในคลัง” และอื่นๆ ท่านได้พบปัญหาเหล่านี้ในองค์กร หรือไม่

     ERP ช่วยธุรกิจท่านได้

         หากท่านต้องการลดปัญหาเหล่านี้ และมองหาเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นเครื่องมือ โครงการนี้พร้อมแล้วสำหรับสถานประกอบการที่ต้องการยกระดับศักยภาพของท่าน 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียด ได้ดังนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณยุวดี: 092-879-1629, 081-761-1104
คุณรินรดา: 063-216-5511, 02-408-1721